cancer treatment program

โรคมะเร็ง จัดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ ของประชากรไทยและประชากรโลก การรักษามะเร็งให้ได้ผลหรือหายขาด จำเป็นต้องรักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นของโรค แต่ในความเป็นจริง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาในระยะที่มีการลุกลามหรือการกระจายไปสู่จุดอื่นแล้ว ดังนั้น การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาแบบเสริมหรือแบบบรรเทา นั่นคือการรักษาโรคที่อยู่เฉพาะที่ อาจทำโดยการผ่าตัดหรือฉายแสง และการรักษาโรคที่มีการกระจายออกไปในร่างกาย จะใช้การรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีโรคมะเร็งหลายชนิด (ได้แก่ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งรังไข่ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน หรือเสียชีวิตจากโรคในที่สุด

โรคมะเร็ง… มรดกที่ไม่มีใครอยากรับ

โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ ประเภทของมะเร็งที่เกิดขึ้นเอง (Sporadic Cancer) อาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมมากระตุ้น ได้แก่ การสัมผัสกัมมันตภาพรังสีต่างๆ ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลง DNA ผิดไปจากเดิม หรือรับสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดมะเร็ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรง ออกฤทธิ์ที่เซลล์เป้าหมาย เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปเร่งให้มะเร็งแบ่งตัวและเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น มะเร็งที่พบส่วนใหญ่มักอยู่ในประเภทนี้

แต่ก็มีมะเร็งบางชนิดที่มี การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary Cancer) กล่าวคือ มียีนที่ผิดปกติถ่ายทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูก มะเร็งเหล่านี้มักเกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก ส่วนโรคมะเร็งที่มัก เกิดขึ้นภายในเครือญาติ (Familial Cancer) อาจเป็นเพราะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติ แต่ก็ไม่ส่งผลให้เกิดมะเร็งจนกว่าจะได้รับการกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อม เช่น อาหารการกิน มลพิษ หรือการติดเชื้อไวรัส ทำให้แตกต่างกับมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมตรง ที่ลูกหลานอาจจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ มะเร็งประเภทนี้จึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงชนิดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อมีคนในเครือญาติเป็นมะเร็ง

เพราะฉะนั้น หากเพียงในครอบครัวมีประวัติดังกล่าว เราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องอายุมากหรือมีอาการผิดปกติ ซึ่งถ้าสามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มีอาการ ก็จะสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้ก่อนจะลุกลามไปทั่วร่างกาย

เพราะเราตระหนักในความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งดังกล่าว Bangkok Health Clinic จึงมีการตรวจสอบ Cancer Risk Test เพื่อให้ท่านได้เพิ่มความระมัดระวัง ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคร้ายนี้ที่ท่านไม่อยากให้เกิดกับตัวท่านได้