logo

Contact Us

heavy metal toxicity

ปัจจุบันเราพบความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างมากขึ้น พิษตกค้างในร่างกายมาจากการปนเปื้อนโดยตรงของ อาหาร อากาศ น้ำที่เราใช้อาบและดื่มกิน เนื่องจากเราใช้สารเคมีกันมากขึ้นแทบจะทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารและน้ำ การใช้พลังงานฟอสซิลก็ก่อให้เกิดมลพิษตกค้างในอากาศอย่างต่อเนื่อง พิษตกค้างลำดับที่สองมาจากขบวนการปรุงอาหาร โดยเฉพาะการนำอาหารประเภทโปรตีนมาให้ความร้อน ซึ่งความร้อนสูงจะก่อให้เกิด heterocyclic amine และเราพบว่าในปัจจุบัน heterocyclic amine เป็นสารก่อมะเร็ง และสารก่อให้เกิดความเสื่อมใน DNA มากกว่าที่เราคิด แม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงไปรับประทานอาหารสุขภาพ ไม่นานมานี้การศึกษาพบว่าเมนูสุขภาพ เช่น ปลาแซลม่อนย่าง ก็มี hetorocyclic amine สูงในระดับที่เป็นสารก่อมะเร็งเช่นกัน นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยง heterocyclic amine ได้หมด แต่กระนั้นก็ตาม ขบวนการของตับในการย่อยสารอินทรีย์ต่างๆ ที่ไม่เป็นพิษ ก็ก่อให้เกิด heterocyclic amine ได้ ซึ่งถือว่าเป็นพิษตกค้างลำดับที่สาม คือ เกิดขึ้นเองภายในตัวเรา ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่นี้ ยังมีของเสียอื่นๆ ที่เกิดจากขบวนการเมตะโบลิซึ่มอีกมากด้วย

หากพิษสะสมตกค้างมีมากขึ้น ขบวนการกำจัดพิษก็จะด้อยประสิทธิภาพลง ภายในเซลล์ และส่วนที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่เราเรียกว่า Cellular Matrix ก็จะเป็นที่เก็บกักพิษสะสม และก่อให้เกิดโรคจากความเสื่อม เช่น เบาหวาน สมองเสื่อม โรคมะเร็ง เนื่องจาก matrix จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารไปถึงเซลล์ หาก matrix อัดแน่นด้วยพิษตกค้าง messenger molecule ที่ทำหน้าที่ออกคำสั่งให้เซลล์ต่าง ๆ ทำงาน ซึ่งเดินทางจากระบบ เลือดไป ก็จะผ่านไปลำบาก ทำให้เซลล์ขาดการติดต่อกับส่วนกลาง หยุดทำงาน คั่งค้างด้วยของเสีย

ที่ Bangkok Health Clinic เราจะทำการวินิจฉัยตรวจสอบปริมาณของสารพิษ สารเคมีต่างๆที่คั่งค้างอยู่ในตัวผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อสามารถวางแผนการรักษา และขจัดสารพิษต่างๆออกไปจากร่างกายของท่าน

In today’s world, we face an increased risk of toxin accumulation in our body. Toxic substances can enter our body via direct contamination of the water we drink or bathe in, the air we breathe and the food we eat, since we use more chemical substances in every step of our food chain. Using fossil energy also creates air pollution, especially in metropolitan areas.

Secondly, a series of toxins come from our daily cooking process, especially when we cook protein enriched food i.e. meat and poultry. Heating protein will create heterocyclic amine and we’ve found that heterocyclic amine is a potent carcinogen and causes DNA damage to a greater extent than earlier thought.Even though we try to avoid meat, a recent study revealed that healthier food like grilled salmon still has some level of heterocyclic amine – enough for having carcinogenicity.

The third series of toxins come from our own metabolic processes which create metabolic waste products and also the function of the liver itself when liver metabolizes harmless organic substances it may also produce heterocyclic amine as a by-product.

When our body accumulates more and more toxins, our natural body detoxification process will become less and less effective. The Intercellular matrix will become congested with different kinds of toxin. A congested matrix blocks the intercellular connection pathway and the messenger molecule (i.e. hormone, peptide) from the bloodstream cannot reach the target cell, so the target cell cannot function or accept control from the neurovegetative center. This will lead to degenerative disease such as Type II diabetes, Alzheimer’s disease, cardiovascular disease, liver disease or cancer.

This test will show you the level of Heavy Metal Toxicity that you have so an appropriate advise can be made to remove these toxins from your body.